Obchodní podmínky

Obecné informace

Semináře a školení (dále souhrnně jako „školení“) jsou organizovány společností Moravia Pear Development, s.r.o., se sídlem nám. Osvobození 53/17, 783 35 Horka nad Moravou, IČO: 04807545, DIČ: CZ04807545, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 65239 („Společnost“).

Přihláška na seminář podána prostřednictvím registračního formuláře na webové stránce www.moraviapear.cz je závazná. Potvrzením o přijetí objednávky („Potvrzení objednávky“), které je doručeno zákazníkovi po odeslání vyplněného formuláře na jím uvedený e-mail, je uzavřena smlouva o poskytnutí služby spočívající v poskytnutí školení, které si zákazník v registračním formuláři zvolil.

Na základě takto uzavřené smlouvy je Společnost povinna poskytnout nabízené školení v objednaném rozsahu a zákazník je povinen uhradit dohodnutou částku („Poplatek za školení“), není-li dále stanoveno jinak.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny do naší společnosti, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Přihlášky Společnost přijímá nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením semináře. V případě výjimečného přihlášení v kratším termínu je třeba konzultace s pracovníky Společnosti.

Provedení platby

Zákazník je povinen uhradit Poplatek za školení do dvou dnů od přijetí Potvrzení objednávky na jím uvedený e-mail. Poplatek za školení je považován za uhrazený dnem jeho připsání na bankovní účet Společnosti uvedený v Potvrzení objednávky. Na základě přijetí Poplatku za školení bude zákazníkovi vystaven daňový doklad, který bude doručen na e-mail zákazníka nebo předán osobně v průběhu školení.

Nebude-li Poplatek za školení prokazatelně uhrazen Společnosti do začátku školení, zákazník nebude na školení vpuštěn.

Ve výjimečných případech je možné dohodnou jinou formu úhrady Poplatku za školení, avšak pouze po předchozí domluvě s pověřeným zaměstnancem Společnosti.

Čas ukončení školení je přibližný a záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Stornovací podmínky

Bezplatné zrušení účasti na školení s garancí vrácení Poplatku za školení je možno nejpozději pět dní před plánovaným začátkem školení. Zrušení účasti podle tohoto odstavce je možno provést pouze písemně, a to e-mailem zaslaným na adresu info@moraviapear.cz.

Nejsou-li naplněny předpoklady uvedené v předchozím odstavci, je zákazník povinen uhradit Poplatek za školení v plné výši, a to i v případě, že se na školení nedostaví a platba Poplatku za školení nebude provedena ve výše stanoveném termínu. Storno poplatek v takovém případě odpovídá 100% Poplatku za školení.

Organizační změny

Společnost si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě zrušení školení bude účastníkům vrácen Poplatek za školení v plné výši, a to do pěti dnů od oznámení zrušení školení.

Maximální kapacita školení je 40 účastníků. Společnost si současně vyhrazuje právo zrušit školení v případě, že nebude naplněna minimální kapacita 6 účastníků. V případě zrušení školení bude účastníkům vrácen Poplatek za školení v plné výši, a to do pěti dnů od oznámení zrušení školení.

Organizační změny budou oznámeny zákazníkům formou e-mailu nebo telefonicky.

Závěrečná ustanovení

V případě vrácení Poplatku za školení dle těchto obchodních podmínek souhlasí zákazník s jejich zasláním na bankovní účet, ze kterého byl Poplatek za školení poukázán.

Odesláním registračního formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních dat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dáváte souhlas k umístnění svých osobních dat v informačním systému Společnosti.

Poskytnutý e-mail může být použit pro marketingové účely Společnosti. Tento souhlas je možné kdykoliv zrušit a tato možnost bude uvedena v každém případném marketingovém e-mailu. Údaje zákazníků nebudou předány třetím osobám.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2018.